MUZEUM HISTORYCZNE W LEGIONOWIE

05-120 LEGIONOWO UL. ADAMA MICKIEWICZA 23 TEL. +48 22 774 21 66

Wystawy

Willa Muzeum

W krainach lodu i książek - rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach

  

Pawilon Muzeum

De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego

 

Dzieje Legionowa

1877-1990 

 

 

 Filia "Piaski"

Dzieje garnizonu Legionowo - czas wojen i pokoju

 


 

Muzeum Historyczne w Legionowie zdobyło nagrody w VII, VIII i IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba

 

 

wierzba2015 WEB

 

 


 Muzeum Historyczne w Legionowie 

FB-f-Logo blue 100

  

Filia "Piaski"

FB-f-Logo blue 100

 

 

 

Bibliografia dot. znalezisk i stanowisk archeologicznych

z terenu powiatu legionowskiego[1]

 

Epoka kamienia (paleolit, mezolit, neolit)

  1. A. J. Tomaszewski, Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne z cmentarzyska kultury grobów kloszowych w Wieliszewie, WA, t. LVIII, s. 209-213.
  2. H. Więckowska, Osadnictwo późno paleolityczne i mezolityczne nad dolną Narwią, PBA, t. 24.
  3. H. Więckowska, Powierzchniowe badania stanowisk wydmowych na tzw. tarasie nowodworskim w r. 1955, APolski, V/1, s. 23-37.

 

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

  1. J. Głosik, Katalog pogotowia archeologicznego za lata 1977-1981, Janówek, gm. Skrzeszew, woj. warszawskie, WA, t. LII, s. 215.
  2. Janówek gm. Skrzeszew, woj. Warszawa, st. I, IA, Badania 1976, s. 109.
  3. Janówek gm. Skrzeszew, woj. Warszawa, st. I, IA, Badania 1977, s. 86-87.
  4. Legionowo, st. VII, gm. loco, woj. warszawskie, IA, Badania 1996, s. 102, OODA, Warszawa 2005.
  5. G. Orlińska, Siekierka brązowa z okolic Zegrza w woj. mazowieckim, WA, t. LIV, s. 165-167.
  6. G. Orlińska, Brązowa bransoleta z Jadwisina, pow. legionowski, WA, t. LXII, s. 230-232.
  7. T. Węgrzynowicz, Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Wieliszewie, pow. legionowski, WA, t. LVIII, s. 215-264.

 

Epoka żelaza (młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek ludów)

  1. K. Czarnecka, R. J. Prochowicz, Rekonstrukcja zespołu grobowego kultury przeworskiej z Janówka, pow. Legionowo, MAB, Series Gemina, t. I, Warszawa-Lublin 2002, s. 211-218.
  2. T. Dąbrowska, Kultura przeworska w widłach Wisły i Bugo-Narwii, Wandalowie – cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie. Wystawa archeologiczna, s. 2-5, Legionowo 2009.
  3. M. Gądzikiewicz, Groby z okresu wpływów rzymskich we wsi Łajski, pow. Warszawa, Sprawozdania P.M.A., t. 2, s. 79-82.
  4. Legionowo, ST. VII, gm. Loco, woj. warszawskie, IA, Badania 1997.
  5. T. Liana, Znaleziska z okresu późno lateńskiego i rzymskiego z terenu między Wisłą a dolnym Bugiem, MS, VII, s. 215-222.
  6. A. Niewęgłowski, Z badań nad osadnictwem w okresach późno lateńskim i rzymskim na Mazowszu. Studium metodyczne. Wrocław 1966.
  7. A. Niewęgłowski, Mazowsze na przełomie er, Wrocław 1972.
  8. W. Orliński, Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone przez Muzeum Historyczne w Legionowie, „Rocznik Legionowski”, t. III, s. 471-484.
  9. W. Orliński, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie, omówienie wyników badań, Wandalowie – cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie. Wystawa archeologiczna, s. 7-11, Legionowo 2009.
  10.  W. Orliński, Okucie rogu do picia zakończone głową byka z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legionowie, pow. loco, WA, t. LXII, s. 241-243.

 

Wczesne średniowiecze i średniowiecze

  1. W. A. Moszczyński, Ceramika ze starszych faz wczesnego średniowiecza z Wieliszewa, pow. Nowy Dwór, (w:) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Lublin-Warszawa 2003, s. 461-467.
  2. K. Musianowicz, Dwa naczynia z VI-VII w. z Mazowsza w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, WA, t. 35, z. 4, s. 570-572.
  3. M. Parczewski, Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce, Kraków 1988.
  4. L. Rauchut, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe z przełomu XI-XII w. w Nieporęcie, pow. Warszawa, WA, t. XVIII/3-4.
  5. L. Rauchut, Wczesnośredniowieczny grób ciałopalny ze wsi Nieporęt, pow. Wołomin, WA, t. 24, z. 4, s. 382.
  6. W. Szymański, Mazowsze na początku wczesnego średniowiecza, (w:) Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, red. M. Dulinicz, „Archeologia Mazowsza i Podlasia, Studia i Materiały”, t. III, Warszawa 2005, s. 173-185.
  7. H. Więckowska, Osadnictwo późno paleolityczne i mezolityczne nad dolną Narwią, PBA, t. 24, 1985.
  8. B. Zawadzka-Antosik, Badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym w miejscowości Serock, pow. Nowy Dwór Mazowiecki, WA, t. XXXIII, z. 3, s. 362-367.
  9. B. Zawadzka-Antosik, Pochówki dzieci w naczyniach glinianych, WA, t. XXXVII, z. 2, s. 365-371.
  10.  B. Zawadzka-Antosik, Zapinki bałtyjskie znalezione na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Serocku, woj. warszawskie stołeczne, WA, t. 48, s. 122-123.
  11.  H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz. I. Źródła, Wrocław 1975.
  12.  H. Zoll-Adamikowa, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski, cz.II. Analiza. Wnioski, Wrocław 1979, Wrocław 1975.

 

 

Skróty

 

APolski - „Archeologia Polski”

IA - „Informator Archeologiczny”

MAB - „Monumenta Archaeologica Barbarica”

MS - „Materiały Starożytne”

OODA - Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (obecnie: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)

PBA - „Polskie Badania Archeologiczne”

WA - „Wiadomości Archeologiczne”[1] Bibliografia prezentuje wyłącznie zwarte publikacje w postaci wydawnictw i czasopism naukowych. Nie przedstawia publikacji prasowych, internetowych lub informacji prezentowanych w innych mediach.